Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 15.7. – svátek slaví Jindřich

Přísev trav a výsev širokého spektra druhů osiv jedním secím strojem české výroby

Zveřejněno: 6. 3. 2019

Na trhu není mnoho secích strojů, které by zvládly přesný výsev obvyklých druhů osiv a přísev trav do trvalých travních porostů. Secí stroj Ripper STP 300 s jedinečnou technologií od českého výrobce to umí a současně nezapomíná na ekonomiku provozu a ekologii.

Secí stroj Ripper STP 300.

Česká společnost P & L, spol. s r.o. je známá prodejem a servisem zemědělské techniky v České a Slovenské republice. Mezi její zaměření také patří vývoj a výroba techniky na zpracování půdy a setí. V tomto oboru není žádným nováčkem, historie výroby sahá do začátku nového století. Výrobce P & L se snaží vyhovět požadavkům zemědělců a reagovat na současné trendy v agrotechnice, což přináší ovoce v podobě nejednoho prestižního ocenění na tuzemských veletrzích a výstavách za originální řešení a konstrukci strojů.

Založí porost i ve složitých půdních podmínkách

Jednou z oblastí, kde je P & L dlouhodobě aktivní, je vývoj a výroba strojů pro obnovu trvalých travních porostů (TTP) a setí nejrůznějších druhů rostlin. Málokterý secí stroj svojí konstrukcí však dokáže oboje, tedy přisévání trav, jetelů a setí obilnin, řepky či luskovin do zpracované nebo nezpracované půdy. Výrobci P & L ve spolupráci s výzkumnými ústavy a univerzitami se podařilo najít originální technické řešení a sestrojit unikátní secí stroj Ripper STP 300, který to umí.

Charakteristikou univerzálního secího stroje Ripper STP 300 o pracovním záběru tři metry je pásková příprava seťového lůžka pomocí koltrů, jemně odstupňovaná převodovka stroje a speciální výsevní ústrojí, které je možné doplnit kapalným přihnojováním pro aplikaci startovací dávky hnojiva při setí.

Velmi jemně odstupňovaná výsevní převodovka umožňuje rozsah výsevku od 0,5 kg až do 380 kg na hektar.
Velmi jemně odstupňovaná výsevní převodovka umožňuje rozsah výsevku od 0,5 kg až do 380 kg na hektar.

Hlavním konstrukčním prvkem secího stroje je masivní rám, který zaručuje kvalitní práci i v těžkých suchých a kamenitých půdních podmínkách. Pomocí hydraulického třetího bodu, která patří do výbavy na přání, může obsluha z místa řidiče v průběhu setí měnit přítlak pracovních orgánů v závislosti na místním stavu půdy a klimatických podmínkách.

Konstrukčně můžeme stroj rozdělit na tři sekce. Jako první přijde s půdou do kontaktu sekce s turbo koltry, která vytvoří seťové lůžko pro osivo a případně odstraní rostlinné zbytky z místa uložení osiva. Koltry neboli zvlněná krojidla, jsou vyrobeny z kvalitní ocele odolné proti otěru v půdě. Tvar koltrů a přítlak v rozmezí 180–250 kg zajistí agresivní vnikání do půdy i v případě suchých a těžkých půdních podmínek. Půda se zpracovává pouze tam, kam se ukládá osivo, tedy v páscích a tudíž nedochází k celoplošnému zpracování půdy. To je velmi důležité při přesévání TT, neboť nedochází k poškození celého drnu louky a půda není ve výsledku náchylná k erozi. Nakypřený pásek půdy s osivem je sluncem prohříván intenzivněji než oblast meziřádku, a tím je podpořeno rychlé vzcházení.

Druhou sekcí jsou dvojdiskové botky pro uložení osiva travních směsí, které kopírují drážky připravené koltrem. Botky mohou rovněž aplikovat minerální hnojiva k osivu, čímž se vytvoří ideální podmínky pro růst přisévaných trav. Kvůli drobným osivům trav hraje důležitou roli speciální výsevní skříň s možností jemného mechanického nastavení i malých výsevků. Přesnost setí zajišťuje speciální Nortonova převodovka, která poskytuje dostatečnou variabilitu pro jakýkoliv výsevek. Mechanický pohon výsevního ústrojí je odvozený od ostruhového kola.

Výsevní ústrojí se skládá ze dvou válečků. Jemný slouží pro výsev trav a malých semen, velký potom pro obilniny a velká semena.
Výsevní ústrojí se skládá ze dvou válečků. Jemný slouží pro výsev trav a malých semen, velký potom pro obilniny a velká semena.

Za třetí sekci můžeme označit utužovací kolo, které plní dvě funkce. Za prvé obnovuje půdní kapilaritu, zabrání vypařování vláhy ze seťového lůžka a za druhé nastaví přesnou hloubku secích botek.

Velmi dobré výsledky prokázané praxí

Secí stroj Ripper STP 300, přesněji jeho konstrukční prvky, byly podrobeny řadě testování na akademické půdě a samozřejmě v praxi přímo u česko-slovenských zemědělců, kde se zaselo tisíce hektarů. Technologický postup secího stroje Ripper STP 300 se v České republice osvědčil a je odborníky z akademické sféry a zástupci osivářských firem hodnocen v oblasti přísevů jako momentálně nejefektivnější řešení. Za účasti Výzkumné stanice v Jevíčku a společnosti P & L se uskutečnil provozní pokus v Zemědělském družstvu Francova Lhota, kde hospodaří na 930 hektarech zemědělské půdy, kterou ze 100 % pokrývají TTP. Secí stroj Ripper STP 300 byl použit na dvou parcelách o výměře 21 a 10 ha s odlišnými půdními vlastnostmi a sklonitostí. U prvního pokusu šlo o přísev v rovině s mírným stoupáním, proběhl velmi přesně s dobrou přípravou seťového lůžka. Osivo bylo uloženo přesně do předem nastavené hloubky. Kontrola vzcházivosti potvrdila výsledek na úrovni 80 až 90 %. U druhého pozemku se sledovala svahová dostupnost a přesnost výsevu v extrémní sklonitosti (12 stupňů), dále pak přísev do dominantní kostřavy luční, která je známá vytlačováním ostatních trav. I zde byl výsledek nad očekávání. Stroj pracoval velmi přesně i při velké svažitosti a osivo bylo přesně uloženo i přes velký porost již zmíněné kostřavy luční. Při kontrole vzcházivosti bylo dosaženo 80 až 90 %.

Proč se zajímat o technologii secího stroje Ripper STP 300?

K přísevu trav do TTP se může zemědělec rozhodnout z několika důvodů. Jeden z důležitých pohledů je údržba krajiny, další například využití potenciálu luk a pastvin pro dosažení vysoké užitkovosti, což je nejčastější případ hlavně v oblastech s intenzivní živočišnou výrobou a v provozech s bioplynovou stanicí, jež je technologicky zaměřená na zpracování zelené hmoty z parků, luk a pastvin. Přísev trav se ale využije také u sadařů a vinařů při zakládání či revitalizaci zatravněných pásů ve sponech vinné révy či ušlechtilých dřevin, ve sportovních areálech, kde je kvalitní travnatý porost nezbytný a v neposlední řadě je to údržba břehů a okrajů dálnic či rychlostních komunikací. Jak je z řádků výše patrné, technologie přísevů a péče o TTP je tedy velice důležitou oblastí a lze konstatovat, že jejich význam do budoucna poroste už z toho důvodu, že mají protierozní účinek a vzcházivost přisetých kulturních trav se standardně pohybuje přes 80 % (v závislosti na podmínkách).

Secí stroj Ripper STP 300 vytváří správné podmínky pro uložení osiva, aniž by porušil strukturu louky.
Secí stroj Ripper STP 300 vytváří správné podmínky pro uložení osiva, aniž by porušil strukturu louky.

Většina secích strojů je cíleně konstruována pro setí obilovin, luskovin, olejnin a dalších plodin, takže na použití pro přísev do TTP jsou mnohdy nevhodné. Naopak většina strojů, které pro přísev vhodné jsou, zase používají způsob povrchového přesevu, který je velmi citlivý na absenci srážek a jejich výsevní ústrojí umožňuje spolehlivý výsev především semen jetelovin nebo jetelotravních směsí s převahou jetelovin. Nejsou schopné vysít travní směsi s podílem hůře sypatelných, osinatých semen trav, ať už při přísevu nebo obnově travních porostů. Jiné diskové bezorebné secí stroje jsou pro travní porosty omezeně použitelné z hlediska jejich schopností (například každá botka nemá omezení hloubky nebo výsevní ústrojí a skříně nejsou vhodné pro travní směsi).

Přednosti stroje Ripper STP 300 lze spatřit ve výsevní skříni s hrotovým výsevním ústrojím a účinným míchadlem s možností spolehlivého seřízení výsevku. Je tak zajištěn pravidelný výsev hůře sypatelných travních druhů a eliminuje se možnost tvoření komůrky nad výsevní jednotkou. Ripper STP 300 vyseje jak přísevové jetelotravní směsi, tak kompletní směsi při bezorebné obnově travních porostů. Každá botka má pomocí opěrného kola zajištěnou hloubku setí tak, aby nedošlo k „utopení“, a tím ke znehodnocení osiva. Navíc seje do připraveného seťového lůžka předřazenými vlnitými disky – Turbokoltry. Přitom meziřádky zůstávají nezpracované, takže možnost eroze na svazích je minimální. Eliminováno je též vymělčování kamenů na povrch louky, pastviny či pole, kameny zůstávají v půdě v prostoru meziřádku. Nezanedbatelnou předností a bonusem navíc je u secího stroje Ripper STP 300 jeho využití pro bezorebné setí ostatních plodin, od olejnin přes obiloviny až po luskoviny. Farmář tak může stroj využívat pro setí většiny plodin na farmě.

Technologie ani není náročná na spotřebu pohonných hmot, jak je tomu u klasické obnovy TTP. Úspora se pohybuje v rozmezí 30 až 70 %. V porovnání s klasickou obnovou je u této technologie i vyšší produktivita, a to o 30 až 50 %.

Představení secího stroje od času 4:25

Další stroje od společnosti P&L najdete na adrese: www.youtube.com/user/palspolsro

Autor: Milan Jedlička
Foto: P & L, spol. s r.o.

Tématické tagy