Kramp - Náhradní díly na dosah ruky
Dnes je 21.9. – svátek slaví Matouš

Cropper & Multi Cropper. Silná dvojka pro meziřádkovou kultivaci

Zveřejněno: 30. 6. 2020

Dva stroje tuzemské výroby zvládají pokrýt celou řadu okopanin nebo plodin vyžadujících meziřádkovou kultivaci a zároveň využít tuto agrotechnickou operaci pro aplikaci živin do kořenové zóny rostlin v době jejich vegetace. Kultivátory též dokáží díky svým technickým řešením, robustní konstrukcí a možností čelní agregace stroje s traktorem přesně a efektivně kypřit bez nutnosti použití optického nebo ultrazvukového navádění.

VÚRV: Ve srovnání s klasickou plošnou aplikací minerálních hnojiv byly při použití technologie Cropper zvýšeny výnosy zrna až o 1 tunu na hektar
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Už pořízení samotného meziřádkového kultivátoru přináší zemědělským podnikům nemalou úsporu vstupních nákladů. V případě zájmu o základní navádění stroje do řádků je navíc k dispozici jako volitelné příslušenství kamerový systém s mezirámem pro zadně nesené stroje. Ještě výhodnější je však investovat do přesné navigace pro setí bez následné investice do navádění. Následná kultivace s předpisovou mapou ze setí je již pro čelně nesenou verzi bezproblémová.

Kultivace a řízená výživa kukuřice a slunečnice

Řízená výživa širokořádkových plodin probíhá v době vegetace formou zónové aplikace kapalných hnojiv. Ta jsou do půdy vpravována přímo, a to kultivátorem Cropper. Tento kypřič společně se systémem aplikace startovací dávky hnojiva secím strojem tzv. pod patu tvoří komplexní způsob vegetační výživy porostů pěstované plodiny. Uplatnění tohoto systému v praxi potvrdilo jeho přínosy. Ve srovnání s klasickou plošnou aplikací minerálních hnojiv byly zvýšeny výnosy zrna až o 1 tunu na hektar, došlo ke zlepšení poměru zrna vůči slámě u silážních kukuřic, zkrácení vegetační doby až o 5 dní (v závislosti na průběhu počasí), snížení vlhkosti zrna o 1–1,5 % v době sklizně a úspoře ve spotřebě minerálních hnojiv o 20–30 %, aniž by byl ohrožen výnos.

Technologie kultivátoru má velký vliv nejen na ochranu životního prostředí, ale nabízí svým uživatelům také velký ekonomický přínos. Z testů je patrné, že výnos zrna na jeden kilogram aplikovaného dusíku do půdy, tedy do zóny kořenů rostlin, může mít až dvojnásobný efekt v porovnání s klasickou plošnou aplikací. Takových výsledků lze docílit pouze s vhodným kapalným minerálním hnojivem na bázi dusíku, které na rozdíl od granulovaných hnojiv účinkuje i za sušších půdních a klimatických podmínek.

Kultivátor umožňuje provádět řízenou výživu širokořádkových plodin v době vegetace a podsev do meziřádků
Kultivátor umožňuje provádět řízenou výživu širokořádkových plodin v době vegetace a podsev do meziřádků

Podsev do meziřádků

Meziřádkový kultivátor je možné vybavit elektrickým secím strojem, který distribuuje semena do pásů zpracované půdy. Vhodnou směsí pro tuto technologii může být například hybridní jílek a vikev. Seté plodiny musí být tolerantní a neagresivní, aby se nemohly stát potenciální konkurencí pro kukuřici (z pohledu vláhy v půdě). Hlavní přínosy jsou následující:

  • Podpora půdní struktury a ochrana půdy před erozí.
  • Přísun kvalitní organické hmoty do půdy.
  • Pevný drn – omezení tvorby kolejí a utužení půdy při sklizni.
  • Omezení vyplavování živin do spodních vod.
  • Snadnější zpracování půdy po sklizni.

Situace z polních pokusů pod dohledem VÚRV Jevíčko ukazují, že podplodina skutečně tvoří pouze ochranný pás a svým růstem nikterak „neohrožuje” kukuřici a již v období července přestává vegetovat, a tím odebírat vláhu i živiny. Do sklizně vytvoří podsev pouze zaschlou primární organickou hmotu, která zlepšuje půdní stav a redukuje utužení půdy v době sklizně. Technologie vykazuje protierozní efekt. Pokusy se budou i nadále provádět s cílem optimalizovat termín založení a vhodnou plodinu pro podsev.

Meziřádková kultivace má nejen přínos protierozní, ale též přispívá k stabilitě výnosů
Meziřádková kultivace má nejen přínos protierozní, ale též přispívá k stabilitě výnosů

All In One neboli kultivace a přihnojení během vegetace cukrovky, kukuřice, zeleniny nebo řepky

Originalita stroje Multi Cropper spočívá ve tvaru a sledu pracovních nástrojů vytvářejících vhodnou strukturu povrchu půdy a modulujících půdní profil pro optimální pohyb srážkové vody ke kořenům rostlin. Patentovými nástroji vytvořená hrubá struktura půdy a akumulační prostor pro vodu v blízkosti kořenů rostlin zvyšují zadržení srážkové vody, zpomalují její povrchový odtok a významně omezují vodní erozi, což potvrdily dosažené výsledky měření při pěstování cukrovky. Meziřádková kultivace společně s aplikací kapalných hnojiv má nejen přínos protierozní, ale zvyšuje také efektivnost hnojení, stabilitu výnosů v jednotlivých letech a odolnost rostlin k abiotickým a biotickým stresům.

Cílem je tvarovat dno zpracovaného pásu půdy a na povrchu vytvořit hrubší půdní strukturu
Cílem je tvarovat dno zpracovaného pásu půdy a na povrchu vytvořit hrubší půdní strukturu

Vyšší výnos, omezení eroze půdy, řešení nitrátové směrnice a DZES

Cukrová řepa patří z pohledu technologií pěstování k těm nejnáročnějším plodinám. I přesto je ve vhodných oblastech velice důležitou komoditou, a to především svým ekonomickým potenciálem pro pěstitele, ale i jako vhodná předplodina. Porosty cukrové řepy mohou být na mírně svažitých pozemcích poškozovány vodní i větrnou erozí, a to zvláště v raném stadiu vývoje, tedy v době vzcházení. Půda je ohrožena až do doby plného zapojení porostu cukrové řepy (přibližně do poloviny června). Jde o období s vysokou pravděpodobností výskytu přívalových srážek. Ty mohou – působením vodní eroze – zapříčinit značné poškození porostu a pozemku.

Vliv meziřádkového kypření na omezení vodní eroze

V průběhu několika let jsme společně s řešitelským týmem prováděli testy odolnosti jednotlivých technologických postupů proti vodní erozi na mírně svažitých pozemcích cukrové řepy. Pracovníci z VÚMOP Zbraslav opakovaně prováděli zadešťování pokusných parcel dešťovým simulátorem. Výsledky jsou patrné z přiložených grafů. Je zřejmé, že nové, autorsky chráněné, pracovní nástroje vykazují podstatně lepší výsledky než ostatní technologie. Tyto nástroje modulují dno zpracovaného pásu půdy do tvaru hrůbku, čímž je silně redukována vodní eroze. Pokud přijdou větší srážky, potom drážky na okrajích zpracované zóny půdy mají podstatně větší retenční schopnost zachytit vodu, a tím redukovat vodní erozi. Naopak pokud je srážek málo, tvar hrůbku zpracované zóny svede vodu ke stranám do žlábků, tedy ke kořenům rostlin a tam, kde je uloženo hnojivo.

Povrchový odtok v meziřádku cukrové řepy (zdroj VÚMOP Praha)
Povrchový odtok v meziřádku cukrové řepy (zdroj VÚMOP Praha)
Ztráta půdy v meziřádku cukrové řepy (zdroj VÚMOP Praha)
Ztráta půdy v meziřádku cukrové řepy (zdroj VÚMOP Praha)

Automatizace kultivace aneb jdeme s dobou

Pomocí autopilotního systému Carre lze upravit kultivátor na zcela automaticky naváděný do zpracovávaných řádků. Plečku osadíme posuvným mezirámem, což zaručí vysokou přesnost kultivace a pohodlí pro obsluhu při práci se strojem.

Kamerový systém navádění meziřádkového kypřiče ve vzadu neseném provedení redukuje riziko poškození porostu vlivem nepřesné dráhy
pracovních nástrojů ve směru jízdy a přináší větší komfort pro obsluhu
Kamerový systém navádění meziřádkového kypřiče ve vzadu neseném provedení redukuje riziko poškození porostu vlivem nepřesné dráhy pracovních nástrojů ve směru jízdy a přináší větší komfort pro obsluhu

Jak funguje posuvný mezirám Carre?

Mezirám pro kultivátor Multi Cropper je hydraulicky posuvný rám určený do tříbodového závěsu traktoru. Posuvný mezirám se k traktoru napojuje pomocí hydraulického okruhu. Kamerový systém s vysokou přesností umožňuje navádět do řádků zasetých dle GPS nebo i tzv. „na ruku”. Kamera umí rozpoznat barvu, tvar a rozměry porostu. Tento systém pracuje velmi dobře v řádkových kulturách jako je zelenina, kukuřice a cukrová řepa. Nastavení je velmi jednoduché bez nutnosti příjmu GPS signálů.

Autor: Věra Hejhálková, DiS.1)
Foto: P&L

1) využito materiálů P&L a VÚRV Jevíčko