AGROTEC Promotruck – řešení pro jakoukoli akci
Dnes je 27.3. – svátek slaví Dita

P & L - Český výrobce zemědělské techniky

Zveřejněno: 20. 5. 2020

Původně obchodně-servisní společnost P & L se stala v roce 2004 společností výrobní. Po dlouhých 16 letech svého působení se stala součástí mnoha úspěšných projektů, na které navázal vývoj hned několika strojů, jež získaly významná ocenění na výstavách TechAgro a Země Živitelka.

Muck Tiller – zpracování půdy v pásech a aplikace digestátu

Výrobní program společnosti vychází z mnohaleté spolupráce s Mendlovou univerzitou v Brně a Českou zemědělskou univerzitou Praha. Díky intenzivní spolupráci s výzkumnými ústavy, agenturou TAČR, ministerstvem zemědělství a mnoha dalšími partnery se podařilo vyvinout řadu zemědělských strojů pro různé využití. Jejich výrobu dále doplňuje sortiment komunální techniky, jako jsou rozmetadla, pluhy, zametací nástavby nebo lesní traktorové nástavby.

2020 – Rok pro MUCK TILLER

Kompletní čtyřlístek strojů vlastní výroby určených pro pásové zpracování půdy všeobecně známé v agrotechnických postupech jako Strip Till technologie v letošním roce uzavírá novinka, stroj pod obchodním označením MUCK TILLER.

V jeho provedení se jedná o pásové zpracování půdy spojené s aplikací digestátu nebo kejdy, a to především v podzimní přípravě pro jarní výsev plodin, jejichž porosty se zakládají na rozteč řádků 45 cm nebo 75 cm, případně dle potřeb uživatele.

Základem stroje Muck Tiller je robustní rám dobře známého a léty prověřeného stroje Eco Tiller. Muck Tiller je vybaven vysoce výkonnou řezací hlavou (opět vlastní konstrukce) s možností plynulé regulace dávkování dle druhu použitého samojízdného aplikátoru nebo traktorové cisterny. Rozvody určené pro podpovrchovou aplikaci umožňují dávkovat materiál ve vícero hloubkách a tím zaručit jeho dokonalé promísení s půdou.

Moderní a progresivní technologie pásového zpracování půdy strojem Muck Tiller zlepšuje půdní podmínky pro vývoj rostlin, chrání půdu v důsledku ponechání rostlinných zbytků v meziřádcích a díky dávce kejdy/digestátu do hloubky kořenové zóny rostlin je zabezpečena jejich výživa v době vegetace.

Muck Tiller svou technologií podstatně přispívá k ochraně životního prostředí

Technologie pásového zpracování je od roku 2015 součástí standardů DZES 5 a řadí se mezi „Specifické půdoochranné technologie“, které je možné využít pro pěstování vybraných erozně nebezpečných plodin na mírně erozně ohrožených plochách. Zásadní podmínkou správné aplikace technologie je, že plošný podíl zpracování nepřesáhne více než 40 % plochy pozemku. Pokud je technologie pásového zpracování půdy realizována na pozemcích s minimálním zpracováním půdy, nebo bez zpracování, potom je účinnost proti vodní erozi velmi vysoká. Pokud je zpracování půdy srovnatelné ve všech pásech, případně je půda zpracována celoplošně kvalitním kypřičem na stejnou hloubku, uživatel se nemusí obávat sníženého výnosu (v porovnání s „celoplošnou“ technologií).

V neposlední řadě popisovaná technologie skýtá i výhodu v podobě nižší energetické náročnosti stroje v porovnání s plošným zpracováním. Tím je daná i menší spotřeba pohonných hmot a jsou sníženy emise vznikající při polních pracích. Muck Tiller nabízí řešení při omezování plošné aplikace na povrchy pozemků a pomoc při dodržování nitrátové směrnice.

Muck Tiller v agregaci za samojízdným aplikátorem Vredo
Muck Tiller v agregaci za samojízdným aplikátorem Vredo

Dokonalá práce na pozemku za všech podmínek

Při vývoji stroje Muck Tiller, stejně jako u ostatních strojů pro pásové zpracování půdy pod značkou P&L, byl důraz kladen především na vysokou průchodnost velkým množstvím posklizňových zbytků. Týká se to zejména zpracování půdy po sklizni zrnové kukuřice či na pozemcích s velmi dobře zapojenou meziplodinou. Účelem je zajistit, aby nedocházelo k tzv. zacpávání stroje a dávkování požadovaného objemu organické hmoty v jednom průchodu při zpracování pozemků. Z tohoto důvodu jsou u stroje Muck Tiller mimo výkonné řezací hlavy použity i dva vývody pro hloubkovou aplikaci s možností nastavení pracovních hloubek dle půdních podmínek. Na pracovní jednotce nechybí dvě dvojice ocelových, čisticích prstových kol – tímto řešením se rostlinné zbytky bezpečně dostanou mimo zpracovaný pás půdy. Dle množství rostlinných zbytků a v závislosti na aktuálních podmínkách je možné jednu řadu čisticích kol odstavit. Celková masivní konstrukce jednotky je dimenzovaná pro spolehlivou a kvalitní práci v rozdílných půdně-klimatických podmínkách s cílem dosáhnout požadované hloubky a dokonalé aplikace organické hmoty, a tím přispět k větším výnosům pěstované plodiny. Pracovní orgány stroje jsou snadno a rychle seřiditelné a vyměnitelné tak, aby bylo dosaženo technologického cíle, což dělá stroj uživatelsky přívětivý i pro obsluhu na poli.

Pracovní jednotka Muck Tiller – technický pohled na provedení se dvěma páry čisticích kol
Pracovní jednotka Muck Tiller – technický pohled na provedení se dvěma páry čisticích kol
Eco Tiller, Ferti Tiller, Seed Tiller, Muck Tiller – kompletní „čtyřlístek“ od P & L
Eco Tiller, Ferti Tiller, Seed Tiller, Muck Tiller – kompletní „čtyřlístek“ od P & L

Specialisté na meziřádkovou kultivaci

Dva stroje pod označením Cropper a Milti Cropper dokážou pokrýt celou řadu okopanin nebo plodin vyžadujících meziřádkovou kultivaci a zároveň využít tuto agrotechnickou operaci pro aplikaci živin do kořenové zóny rostlin v době jejich vegetace. Kultivátory zároveň dokáží svým technickým řešením, robustní konstrukcí a možností čelní agregace stroje s traktorem přesně a efektivně kypřit bez nutnosti použití optického nebo ultrazvukového navádění. Z toho plyne, že pořízení nového meziřádkového kultivátoru firmy P&L přináší zemědělským podnikům i nemalou úsporu vstupních nákladů. V případě zájmu o navádění stroje do řádků nabízí společnost P&L kamerový systém s mezirámem pro zadně nesené stroje. Je ovšem výhodnější investovat do přesné navigace pro setí bez následné investice do navádění. Následná kultivace s předpisovou mapou ze setí je již pro čelně nesenou verzi bezproblémová.

Cropper – kultivace a řízená výživa kukuřice a slunečnice

Řízená výživa širokořádkových plodin probíhá v době vegetace formou zónové aplikace kapalných hnojiv. Ta jsou do půdy vpravována přímo, a to kultivátorem Cropper. Tento kypřič společně se systémem aplikace startovací dávky hnojiva secím strojem tzv. pod patu tvoří komplexní způsob vegetační výživy porostů pěstované plodiny. Uplatnění tohoto systému v praxi potvrdilo jeho přínosy. Ve srovnání s klasickou plošnou aplikací minerálních hnojiv byly zvýšeny výnosy zrna až o 1 tunu na hektar, došlo ke zlepšení poměru zrna vůči slámě u silážních kukuřic, zkrácení vegetační doby až o 5 dní (v závislosti na průběhu počasí), snížení vlhkosti zrna o 1–1,5 % v době sklizně a úspoře ve spotřebě minerálních hnojiv o 20–30 %, aniž by byl ohrožen výnos.

Rentabilní výživa rostlin respektující životní prostředí

• Kultivátory Cropper jsou určeny k meziřádkové kultivaci půdy a aplikaci kapalných hnojiv ke kořenům rostlin kukuřice a slunečnice. Samotný efekt meziřádkové kultivace je pro porost kukuřice velice příznivý. Dochází k mechanické likvidaci plevelů, půda je pásově prokypřena a provzdušněna. Kypřením se omezí výpar vláhy a tím se zlepší vodní režim půdy.

• Zónová aplikace kapalného hnojiva během kultivace vhodně doplňuje technologii přihnojování „pod patu“ prováděnou při setí.

• Ekonomická výhodnost použití kultivátoru s kapalným přihnojováním znamená rychlou návratnost investice – do půdy je totiž aplikováno méně hnojiva, než je tomu u klasické plošné aplikace.

• Podle půdních a klimatických podmínek lze snížit náklady na minerální dusíkatá hnojiva až o 1800,- Kč/ha v závislosti na aktuální ceně hnojiv, aniž by byl ohrožený výnos. Aplikace v kapalné formě do půdy je totiž nejúčinnější a pro rostliny rychle přijatelná.

• Zónová aplikace kapalných minerálních hnojiv zatěžuje životní prostředí podstatně méně než aplikace hnojiv klasickou formou – na povrch pozemku nebo na list rostlin.

Technologie kultivátoru Cropper má velký vliv nejen na ochranu životního prostředí, ale nabízí svým uživatelům také velký ekonomický přínos. Z grafu je patrné, že výnos zrna na jeden kilogram aplikovaného dusíku do půdy, tedy do zóny kořenů rostlin, může mít až dvojnásobný efekt v porovnání s klasickou plošnou aplikací. Takových výsledků lze docílit pouze s vhodným kapalným minerálním hnojivem na bázi dusíku, které na rozdíl od granulovaných hnojiv účinkuje i za sušších půdních a klimatických podmínek.

Cropper a podsev do meziřádků

Meziřádkový kultivátor je možné vybavit elektrickým secím strojem, který distribuuje semena do pásů zpracované půdy. Vhodnou směsí pro tuto technologii může být například hybridní jílek a vikev. Seté plodiny musí být tolerantní a neagresivní, aby se nemohly stát potenciální konkurencí pro kukuřici (z pohledu vláhy v půdě).

Hlavní přínosy:

• Podpora půdní struktury a ochrana půdy před erozí.

• Přísun kvalitní organické hmoty do půdy.

• Pevný drn – omezení tvorby kolejí a utužení půdy při sklizni.

• Omezení vyplavování živin do spodních vod.

• Snadnější zpracování půdy po sklizni.

Situace z polních pokusů pod dohledem VÚRV Jevíčko ukazují, že podplodina skutečně tvoří pouze ochranný pás a svým růstem nikterak „neohrožuje“ kukuřici a již v období července přestává vegetovat, a tím odebírat vláhu i živiny. Do sklizně vytvoří podsev pouze zaschlou primární organickou hmotu, která zlepšuje půdní stav a redukuje utužení půdy v době sklizně. Technologie vykazuje protierozní efekt. Pokusy se budou i nadále provádět s cílem optimalizovat termín založení a vhodnou plodinu pro podsev.

Multi Cropper – All In One neboli kultivace a přihnojení během vegetace cukrovky, kukuřice, zeleniny nebo řepky

Originalita stroje spočívá ve tvaru a sledu pracovních nástrojů vytvářejících vhodnou strukturu povrchu půdy a modulujících půdní profil pro optimální pohyb srážkové vody ke kořenům rostlin. Patentovými nástroji vytvořená hrubá struktura půdy a akumulační prostor pro vodu v blízkosti kořenů rostlin zvyšují zadržení srážkové vody, zpomalují její povrchový odtok a významně omezují vodní erozi, což potvrdily dosažené výsledky měření při pěstování cukrovky. Meziřádková kultivace společně s aplikací kapalných hnojiv má nejen přínos protierozní, ale zvyšuje také efektivnost hnojení, stabilitu výnosů v jednotlivých letech a odolnost rostlin k abiotickým a biotickým stresům.

Multi Cropper
Multi Cropper

Vyšší výnos, omezení eroze půdy, řešení nitrátové směrnice a DZES – to je technologie meziřádkového kypření cukrové řepy

Cukrová řepa patří z pohledu technologií pěstování k těm nejnáročnějším plodinám. I přesto je ve vhodných oblastech velice důležitou komoditou, a to především svým ekonomickým potenciálem pro pěstitele, ale i jako vhodná předplodina. Porosty cukrové řepy mohou být na mírně svažitých pozemcích poškozovány vodní i větrnou erozí, a to zvláště v raném stadiu vývoje, tedy v době vzcházení. Půda je ohrožena až do doby plného zapojení porostu cukrové řepy (přibližně do poloviny června). Jde o období s vysokou pravděpodobností výskytu přívalových srážek. Ty mohou – působením vodní eroze – zapříčinit značné poškození porostu a pozemku.

Multi Cropper – cílem je tvarovat dno zpracovaného pásu půdy a na povrchu vytvořit hrubší půdní strukturu
Multi Cropper – cílem je tvarovat dno zpracovaného pásu půdy a na povrchu vytvořit hrubší půdní strukturu

Vliv meziřádkového kypření na omezení vodní eroze – v souladu s podmínkami DZES

V průběhu několika let jsme společně s řešitelským týmem prováděli testy odolnosti jednotlivých technologických postupů proti vodní erozi na mírně svažitých pozemcích cukrové řepy. Pracovníci z VÚMOP Zbraslav opakovaně prováděli zadešťování pokusných parcel dešťovým simulátorem. Výsledky jsou patrné z grafu níže. Je zřejmé, že nové, autorsky chráněné, pracovní nástroje vykazují podstatně lepší výsledky než ostatní technologie. Tyto nástroje modulují dno zpracovaného pásu půdy do tvaru hrůbku, čímž je silně redukována vodní eroze. Pokud přijdou větší srážky, potom drážky na okrajích zpracované zóny půdy mají podstatně větší retenční schopnost zachytit vodu, a tím redukovat vodní erozi. Naopak pokud je srážek málo, tvar hrůbku zpracované zóny svede vodu ke stranám do žlábků, tedy ke kořenům rostlin a tam, kde je uloženo hnojivo.

Automatizace kultivace – jdeme s dobou a reagujeme na požadavky zákazníků

Pomocí autopilotního systému Carre upravíme kultivátor Multi Cropper na zcela automaticky naváděný do zpacovávaných řádků. Plečku osadíme posuvným mezirámem, což zaručí vysokou přesnost kultivace a pohodlí pro obsluhu při práci se strojem.

Jak funguje posuvný mezirám Carre?

Mezirám Carre pro kultivátor Multi Cropper je hydraulicky posuvný rám určený do tříbodového závěsu traktoru. Posuvný mezirám se k traktoru napojuje pomocí hydraulického okruhu. Kamerový systém s vysokou přesností umožňuje navádět do řádků zasetých dle GPS nebo i tzv. "na ruku". Kamera umí rozpoznat barvu, tvar a rozměry porostu. Tento systém pracuje velmi dobře v řádkových kulturách jako je zelenina, kukuřice a cukrová řepa. Nastavení je velmi jednoduché bez nutnosti příjmu GPS signálů.

Navádění do řádku pomoci kamery – mezi tažný prostředek a meziřádkový kypřič Multi Cropper se vloží rám, který pomocí kamerového systému a masivní pístnice pohybuje kypřičem do stran tak, aby nedošlo k poškození kypřené kultury
Navádění do řádku pomoci kamery – mezi tažný prostředek a meziřádkový kypřič Multi Cropper se vloží rám, který pomocí kamerového systému a masivní pístnice pohybuje kypřičem do stran tak, aby nedošlo k poškození kypřené kultury
Kamerový systém navádění meziřádkového kypřiče Multi Cropper ve vzadu neseném provedení redukuje riziko poškození porostu vlivem nepřesné dráhy pracovních nástrojů ve směru jízdy a přináší větší komfort pro obsluhu
Kamerový systém navádění meziřádkového kypřiče Multi Cropper ve vzadu neseném provedení redukuje riziko poškození porostu vlivem nepřesné dráhy pracovních nástrojů ve směru jízdy a přináší větší komfort pro obsluhu

Varior – inovace v péči o brambory

Kypřič brambor Varior 600 je technicky a technologicky konstruován pro povrchovou a podpovrchovou kultivaci hrůbků a brázd s cílem zlepšit infiltraci vody ze srážek nebo závlahy do půdy a vytvořit vhodné podmínky pro efektivní využití živin rostlinami z aplikovaných hnojiv. Na stroji jsou uplatněny dva patenty: první na celkovou inovativní konstrukci stroje a druhý na originální aplikaci hnojiv ke kořenům rostlin na začátku vegetace.

Společnost P&L ve spolupráci s VÚRV vyvinula a vyrábí tento originální kypřič bramborových hrůbků, který je autorsky chráněn Evropským patentem. Stroj s využitím hvězdicových válců rozrušuje krustu na povrchu hrůbků na začátku vzcházení rostlin, vytváří nebo obnovuje důlky a hrázky v nekolejové brázdě a kypří utuženou půdu na okrajích kolejové brázdy po opakovaných přejezdech zemědělské techniky, čímž zlepšuje zadržení vody ze srážek nebo závlahy. Pomocí ultrazvukových snímačů, které kontrolují vzájemnou polohu krajních dvojhrůbků oproti středovému, dostává hydraulický systém stroje pokyny k posunu krajních sekcí tak, aby kultivace hrůbků a kypření proběhlo přesně dle sazeče. Ze sledování na různých stanovištích dále vyplývá, že při uvedeném způsobu kypření a důlkování brázd nedochází po aplikaci premergentních herbicidů k většímu zaplevelení porostu brambor ani ke zhoršení zdravotního stavu hlíz v důsledku větší vlhkosti půdy.

Varior 600 nevyžaduje agregaci se silným traktorem. Podle svažitosti pozemků je dostačující traktor do 100 Hp
Varior 600 nevyžaduje agregaci se silným traktorem. Podle svažitosti pozemků je dostačující traktor do 100 Hp

MODULÁTOR - Nový tvar hrůbků s přerušovanými žlábky

Tato úprava tvaru hrůbků patří aktuálně k těm nejúčinnějším protierozním opatřením na svažitých pozemcích. Kromě celkového rozšíření hrůbku jsou na jeho vrcholu vytvořeny důlky nebo přerušované žlábky. Nekolejová brázda je mělčí než u standardních sazečů a je opatřena důlky a hrázkami pro zvýšení retenční schopnosti. Pracovní nástroje pro protierozní úpravu tvaru hrůbků jsou chráněny autorskými osvědčeními a jsou vhodné pro různé typy sazečů brambor. Na rozdíl od konkurenčních výrobců se snažíme, aby dno důlků a žlábků bylo kypré (neumáznuté), což zvyšuje infiltraci vody do půdy. Speciální lopatky na kypřicím kole mohou být zakončeny čechracími zuby (vhodné do hlinitých půd) a mohou být variabilně nastaveny pro vytvoření různých tvarů důlků a hrázek v nekolejové brázdě. Originální je také variabilní aplikace minerálních hnojiv při sázení brambor. Probíhat může v různých dávkách do 2-4 míst v hrůbku (v závislosti na srážkových podmínkách stanoviště, vlastnostech půdy, riziku eroze a vyplavování živin).

Protierozní tvar hrůbků s přerušovanými žlábky – efektivní a jednoduchá protierozní technologie prováděná v jedné operaci se sázením
Protierozní tvar hrůbků s přerušovanými žlábky – efektivní a jednoduchá protierozní technologie prováděná v jedné operaci se sázením

Cílem je zadržet větší množství srážek v hrůbcích a při intenzivnějších srážkách směrovat odtok vody z povrchu hrůbků do nekolejové brázdy. Z tohoto důvodu je na vrcholu hrůbku formován důlek miskovitého tvaru se sklonem ke středu.

V nekolejové brázdě speciální kolo s lopatkami vytváří důlky, které mají vysokou retenční schopnost a brání odtoku vody po svahu. Toto opatření je vhodné pro menší svahy nebo rovinaté pozemky včetně pěstování brambor pod závlahou.

Na TTP jedině s Ripper STP 300

V současnosti je stroj Ripper STP 300 od výrobce P & L jednou z nejefektivnějších technologií pro přísevy a obnovu trvalých travních porostů s polní vzcházivostí okolo 80 % (ověřeno zkušenostmi jak z výzkumných ústavů, tak samotných zemědělců).

Společnost P & L se dlouhodobě zabývá technickým řešením, které by optimálně vyhovovalo potřebám obnovy trvalých travních porostů, zejména přisévání trav, jetelů a vojtěšek. Ve spolupráci s výzkumnými ústavy, univerzitami a výrobci osiv vyvinula a vyrábí originální secí stroj Ripper STP 300, který lze díky jeho univerzálnosti využít vedle přísevů také k setí obilovin, řepky, luskovin a dalších plodin – vše dle potřeb zemědělců a farmářů.

Ripper STP 300 – v úpravě dle požadavku zákazníka (Agro Liboměřice a.s.). S čelním zásobníkem pro aplikaci inokulantu nebo kapalného minerálního hnojiva do půdy
Ripper STP 300 – v úpravě dle požadavku zákazníka (Agro Liboměřice a.s.). S čelním zásobníkem pro aplikaci inokulantu nebo kapalného minerálního hnojiva do půdy

Základ úspěchu stroje Ripper STP 300 spočívá v tom, že před vlastní secí stroj je vložen masivní příhradový rám, na kterém jsou na slupicích z pružinové oceli upevněny TURBOKOLTRY. Tyto patentované pracovní nástroje vytváří seťové lůžko i v takových půdních podmínkách, v nichž jsou jiné způsoby neefektivní. Veliký rozsah výsevu zajišťuje jemně odstupňovaná převodovka stroje a speciální výsevní ústrojí. Secí stroj lze vybavit i kapalným přihnojováním pro aplikaci startovací dávky hnojiva, případně různých inokulantů či bio stimulátorů, a to v jedné operaci se setím.

Primární využití stroje Ripper STP 300:

+ rychlá oprava po zimních škodách – divoká zvěř,

+ prodloužení životnosti travních porostů,

+ zvýšení kvality travního drnu u starších porostů, doplnění chybějících a potřebných druhů,

+ snížení rozvoje plevelů.

Technologie přísevů a péče o travní porosty

Je mnoho důvodů, proč se seriózně zabývat technologií přísevů trav do trvalých travních porostů. Jeden z důležitých argumentů je údržba krajiny, tedy zachování charakteru TTP v souladu s danou lokalitou, ekologií a únosnými ekonomickými náklady. V oblastech s intenzivní živočišnou výrobou se údržbou TTP sleduje především využití potenciálu luk a pastvin pro dosažení vysoké užitkovosti. Zvláště pak pozemky, které jsou určeny pro senážní účely, si pozornost z hlediska skladby trav bezesporu vyžadují. Výsledky z podniků, které se spektrem trav na pozemcích určených k senážování odpovědně a systémově zabývají a jejichž kvalita senáží vykazuje vysoké nutriční hodnoty z pohledu výživy skotu, jsou toho důkazem. Rovněž pro bioplynové stanice, které mohou být technologicky zaměřeny na zpracování zelené hmoty z parků, luk a pastvin, je nezbytné, aby plochy určené právě pro tento účel měly předem danou a snadno udržitelnou strukturu trav, které jsou pro reakci v bioplynové stanici z technologického a energetického pohledu vhodné. Technologie přísevů a péče o TTP je tedy velice důležitou oblastí, jejíž význam rychlým tempem roste.

Ripper STP 300 v agregaci s traktorem během přísevu
Ripper STP 300 v agregaci s traktorem během přísevu

Ekonomicky i ekologicky výhodná technologie

Technologický postup secího stroje Ripper STP 300 se v České republice prověřuje a potvrzuje řadu let. Parcelní pokusy jsou každoročně posuzovány pracovníky výzkumu (VÚRV) a zástupci osivářských firem. V rámci přísevů jsou momentálně hodnoceny jako nejefektivnější technologie. Důležité je i to, že se secí stroj „chová“ ekologicky. Vzhledem k tomu, že půda je zpracována v páscích, a tedy není narušen základní drn, nemůže na svazích dojít k masivní vodní erozi. Z těchto důvodu je možné se strojem pracovat i v místech, kde není možná totální obnova orbou. Ekonomický přínos je možné spatřovat v tom, že pro kvalitní práci je i v členitém terénu dostačující agregace s traktorem od 130 HP, jehož spotřeba pohonných hmot se pohybuje mezi 8–11 litry nafty.

Hlavní přednosti technologie přísevů strojem STP 300:

• nízká energetická náročnost – bez nutnosti pohonu PTO,

• vhodná technologie i pro menší farmáře v LFA,

• univerzálnost secího stroje – obiloviny, olejoviny, luskoviny, malá semena, trávy,

• nedochází k masivnímu narušení travního drnu – zachována rovina povrchu,

• silně protierozní efekt – zónová příprava seťového lůžka (lze využít na erozně ohrožených pozemcích),

• vysoká vzcházivost – ověřeno praxí,

• mechanický secí stroj – JEDNODUCHOST, SNADNÁ OBSLUHA, PŘESNOST,

• robustní konstrukce stroje – STABILITA,

• jištění všech pracovních orgánů proti kamenům.

Přečtěte si také

Autor: redakce Agroportal24h.cz1)
Foto: P & L

1) z podkladů P & L