Úroková sazba od 0,49% na vybrané stroje CASE IH
Dnes je 29.6. – svátek slaví Petr , Pavel

Pětileté uplatňování technologie strip-till v ZD Bohuňovice přináší pozitivní výsledky

Zveřejněno: 1. 11. 2019

Proměna počasí a hlavně legislativní nařízení v oblasti půdoochranných technologií vede mnohé zemědělce k přemýšlení, jak obhospodařovanou půdu udržet v dobré kondici a chránit ji před negativními vlivy. Jednou z účinných metod je pásové zpracování půdy – strip-till. Zatímco někteří pěstitelé tuto technologii teprve objevují, v progresivním podniku ZD Bohuňovice na Olomoucku už ji úspěšně téměř pět let aplikují v praxi stroji Duro France a Monosem, díky nimž dosahují velmi zajímavých výsledků.

Souprava, která v současnosti obstarává výsev. Čtyřpásový traktor s poloneseným kypřičem Duro strip-till 2x45, na který je zavěšen secí stroj Monosem NG NG plus M 12x45. V předním závěsu traktoru je zavěšen zásobník Monosem na hnojivo.

Technologie strip-till, tedy pásové zpracování půdy, k nám přišla ze Spojených států amerických, kde byla vyvinuta před dvaceti lety. Američtí zemědělci ji nejčastěji aplikují v krátkých technologických oknech pro přípravu půdy po sklizni zrnové kukuřice pro následné jarní setí. Technologie též umí aplikovat hnojivo do půdy před setím tak, aby bylo plodině v době vegetace přístupné. Strip-till patří mezi jediné technologie, které lze využívat v oblastech trpícími katastrofálním nedostatkem dešťových srážek.

„Technologie Strip-Till je jednoduchý systém, který je šetrnější vůči půdní struktuře. Zlepšuje ji a má na ni pozitivní dopad.”
Ing. Rudolf Malaska, agronom ZD Bohuňovice

„Zkušenosti a výsledky firmy Duro France nás přesvědčily“

V technologii strip-till se půda zpracovává vertikálně a střídavě. Vzniká tak zpracovaný a nezpracovaný pás. Do zpracovaného pásu se ukládá osivo, zatímco v nezpracovaném, takzvaném meziřadí, se většinou nachází posklizňové zbytky a meziplodina - tento prostor vytváří vhodné podmínky pro eliminaci výparu půdní vláhy a přispívá k omezení vzcházivosti plevelů. Zakládat porosty je však možné i do strniště předplodiny či podmítky. Hlavní výhoda strip-tillu spočívá v minimalizaci vstupů před setím, minimálních přejezdech po poli, dosažení adekvátního výnosu zrna z jednotky plochy i při nízkém úhrnu srážek a protierozní ochraně půdy. Nejčastěji se takto zakládají porosty řepky a kukuřice. Pozorovat lze i trend zakládání klasických obilnin (dvouřádků) a cukrové řepy.

Výsev řepky. Vlevo nezpracovaná, vpravo zpracovaná část pole v pásech. Snímek ze dne 18.08.2014.
Výsev řepky. Vlevo nezpracovaná, vpravo zpracovaná část pole v pásech. Snímek ze dne 18.08.2014.

Jak je z popisu patrné, technologie jako taková je už desetiletí vyzkoušená, není to ale dlouho, kdy se dostala do Evropy. Setí do připravených pásu půdy se provádí pomocí klasického, nebo bezorebného secího stroje. Speciální americké stroje na pásové zpracování půdy jsou co se týče rozměrů, konstrukce a dalších ve většině případů do evropských podmínek nevhodné. Řešení pro tuzemské zemědělce nabízí dva francouzští specialisté na tento druh techniky, a sice Duro-France a Monosem. Stroje těchto výrobců získaly důvěru i v ZD Bohuňovice. Jak se ke strojům dostali v Bohuňovicích, na to nám odpověděl hlavní agronom, pan Ing. Rudolf Malaska: „V podstatě za to může pan Jean-Michel Gendreau, manažer prodeje firmy Monosem. Při jedné návštěvě, po mém dotazu, zda pro nás má něco nového, inspirujícího, odpověděl - ano, ale musíte zajet do Francie. Po návštěvě přímo ve Francii nás seznámil se systémem a technologií firmy Duro France, navštívili jsme několik farmářů a seznámili se s jejich zkušenostmi. A hlavně nás přesvědčily výsledky. Rozhodli jsme se, že do této technologie půjdeme a zakoupili jsme první podmítač Compil a polonesený dvanáctiřádkový kypřič strip-till a začali jsme se učit.“

Přednosti strip-tillu se potvrdily jak z hlediska ochrany půdy, tak z hlediska ekonomiky

ZD Bohuňovice hospodaří na výměře 2600 hektarů, z toho připadá 2500 hektarů na ornou půdu. Pšenici patří 700 ha, jarnímu ječmeni 330 ha, kukuřici 800 ha, cukrové řepě 230 ha, pelušce a bobu 30 ha. Dále 800 ha je po sklizni zelené meziplodiny – 500 ha bob s peluškou a 300 ha hořčice se svazenkou. Zdejší půdy jsou od lehčích, ale kamenitých, až po těžké hluboké černozemě. Agronom, pan Ing. Malaska, technologii pásového zpracování půdy převzal před pěti lety z Francie, kde se těší velké popularitě, a upravil ji pro použití na svých pozemcích tak, aby vše vedlo k nejlepšímu ekonomickému výsledku. V žádném případě nelze tvrdit, že je v zemědělském podniku zkoušena, ale naopak, je tam naplno využívána. „Technologie Strip-Till je jednoduchý systém, který je šetrnější vůči půdní struktuře. Zlepšuje ji a má na ni pozitivní dopad. Důvodem zavedení technologie byla také finanční stránka věci,“ uvedl zkušený agronom.

Bližší pohled na kypřič a secí stroj
Bližší pohled na kypřič a secí stroj

Agrotechnické postupy v podniku jsou následující: Po sklizni předplodiny, jež tvoří ozimá pšenice nebo jarní ječmen, strniště zpracuje Compil s pracovním záběrem 7,2 m do hloubky pět až sedm centimetrů. Při této operaci je současně plošně aplikováno hnojivo z rampy (vyrobené firmou Duro France) umístěné na čelně neseném zásobníku firmy Monosem v předním závěsu tažného prostředku. Podruhé a naposledy na pole vjede souprava tvořená tažným prostředkem (s pásovým podvozkem pro ochranu půdy), s poloneseným dvanáctiřádkovým kypřičem Duro strip-till, který vytváří seťové lůžko a současně aplikuje hnojivo pod patu. Na tříbodovém závěsu tohoto stroje je zavěšen kompatibilní dvanáctiřádkový nesený secí stroj firmy Monosem pro výsev řepky. Současně je též prováděna aplikace granulek proti slimákům prostřednictvím aplikátoru Microsem umístěném na secím stroji. Secí stroj se na pozemku chová standardně, neboť vodicí koltry kopírují zpracované pásy půdy a jedou v kypré půdě a nemají snahu vybočovat z tohoto pásu. Pakliže panují nevhodné podmínky, soupravu lze rozdělit a použít samostatně kypřič strip-till a následně založit porost s využitím přesné navigace tažného prostředku.

Výsev do nepřipravené půdy v podniku zkoušeli, dle slov agronoma však v jejich podmínkách nefunguje. Důsledně tak využívají výše zmíněný sled v podobě jednoho přejezdu Compilem s přihnojením a následného setí řepky na 45 cm (25 rostlin/m2). „Výsev u řepky probíhá do rychlosti 8 km/h, pracuje se nepřetržitě 24 hodin a bez problémů stíháme. U výsevu cukrové řepy je to jednodušší – výsev je prováděn čistě secím strojem na prodloužené směny 12-14 hodin. Na prvním místě máme kvalitu, ne rychlost setí,“ uvedl agronom. Strip-till kypřič je polonesený, má tříbodovým závěs k zavěšení secího stroje a pole v okolí Bohuňovic jsou rovinatá, takže se podnik nepotýká s nepřesností zpracování půdy a setí. Pro obhospodařování technologií strip-till je nezbytný naváděcí systém s přesným signálem. Proto je bohuňovický tažný prostředek vybaven GPS s RTK přesností na centimetry.

Souprava, která připraví půdu před setím řepky. Podmítač Duro France Compil a v předním závěsu traktoru je zavěšen zásobník Monosem s aplikační rampou od Duro France.
Souprava, která připraví půdu před setím řepky. Podmítač Duro France Compil a v předním závěsu traktoru je zavěšen zásobník Monosem s aplikační rampou od Duro France.

Konkrétně s Compilem jsou v podniku maximálně spokojeni. „V letošním roce jsme pořídili druhý Compil, využíváme tyto stroje maximálně a u obou máme možnost agregace s čelním zásobníkem Monosem (pro hnojivo a osivo). Stroje jedou během sezony v maximálním zátahu. Není to zrovna nejlevnější investice, ale jsme přesvědčeni, že je to krok dopředu.“ uvedl agronom. Compil využívají k podmítce, likvidaci meziplodiny, přípravě půdy před setím cukrovky, kukuřice, ale i dalších plodin. Dále vyzkoušeli s Compilem setí ozimé pšenice po zrnové kukuřici, protože občas měli problém připravit a zasít pšenici do velkého množství posklizňových zbytků. Prvně Compilem zpracovali půdu a podruhé, opět s tímto strojem, avšak v agregaci s čelním zásobníkem Monosem (o objemu 2000 l) vybaveným rampou Duro, rozházeli po poli a zapravili v jednom přejezdu osivo pšenice ozimé. Sklizený výnos byl obdobný jako výnosy i kvalita zrna na zbytku ploch pšenice.

Přínos technologie Strip-Till v ZD Bohuňovice pan Ing. Malaska hodnotí následovně: „Při daleko menších nákladech přinesla stejné, ale v nepříznivých letech lepší výnosy, než u klasického zpracovávání půdy. Minimalizujeme vstupy, neořeme, a přesto se zlepšuje struktura půd. Pšenice má výnos 9 a více tun, řepka standardně 4,5 až 5 tun.“ Rostliny pozitivně reagují na přesné setí mohutným větvením, porost je nižší, nepoléhá. Pozitivní je při řádcích 45 cm lepší proudění vzduchu a s tím spojený dobrý zdravotní stav. Jak je z odpovědí agronoma patrné, technologii nevyužívají pouze k setí řepky. Mírně modifikovaný systém používají i při zakládání porostů cukrovky. Letos zkusili po ozimém žitu sklizeném na siláž napřímo zasít 60 ha kukuřice, také v kombinaci se strip-till technologií. „U setí cukrové řepy nejprve na podzim tažným prostředkem s přesným naváděcím systémem zpracujeme půdu v pásech, do nichž na jaře (dle údajů získaných z navigace z podzimu) zasejeme cukrovou řepu neseným secím strojem Monosem,“ popsal postup agronom.

Unikátní řešení od Duro-France a Monosem

Půdozpracující stroje Duro France a secí stroje Monosem na českém trhu zastupuje společnost Moreau Agri, která se nechce spoléhat pouze na nabídku strojů na řešení protierozních opatření, ale na ucelenou technologii, která šetří náklady v dalších plodinách.

Ocelový prvek válcovaný do tvaru připomínající „lžíci“ je přišroubovaný po šesti kusech na jedné pracovní hvězdici.
Ocelový prvek válcovaný do tvaru připomínající „lžíci“ je přišroubovaný po šesti kusech na jedné pracovní hvězdici.

Duro France má v produktové nabídce pluhy, podmítače, pěchy, podrýváky a speciální stroje. Podmítače reprezentují modely Compil v poloneseném, taženém provedení, do tříbodového závěsu traktoru, s pracovními záběry 4, 5, 6,3 a 7,1 m. Všechny modely jsou hydraulicky sklápěné, přepravní šířka činí tři metry. Určené jsou na zpracování strniště po sklizni a k přípravě půdy před setím. Compil dokáže zpracovat i velké množství posklizňových zbytků a spolehlivě likviduje meziplodiny. Do kontaktu s půdou přichází zvláštní pracovní orgán, ocelový prvek válcovaný do tvaru připomínající „lžíci“ a přišroubovaný po šesti kusech na jedné pracovní hvězdici. Tyto hvězdice jsou pak namontovány po osmi kusech na hřídeli. Hvězdice narážejí do půdy a vyhazují půdu nárazem, neřežou ji, což tvoří porézní povrch, nikoliv hladký. Compil po přejezdu na povrchu půdy zanechá kvalitně zpracovanou „voštinovou“ strukturu půdy. Pohled na zpracovanou půdu připomíná papírové plato na vajíčka. Právě tato struktura je důležitým faktorem pro zachycování vody, její zadržování a omezování odtoku, tím i zamezení eroze při silných srážkách. Při zpracování půdy Compilem jako první padají jemné částečky půdy následované středními a nakonec hrubými částmi zpracovávané zeminy. Až jako úplně poslední dopadají na povrch půdy a částečně se s ní i promísí rostlinné zbytky. Tento „mulč“ je v kontaktu s půdou, což usnadňuje její rozklad a mineralizaci, ale zároveň chrání její povrch před výparem vláhy a zadržuje možnou vodní erozi, pokud dojde k silnějším srážkám.

Detailní pohled na půdozpracující sekce Compilu.
Detailní pohled na půdozpracující sekce Compilu.

Duro-France Strip-Till se dodává od provedení čtyř řádků až po 12 řádků v neseném nebo poloneseném provedení. Ke každé verzi lze od výrobce agregovat tříbodový závěs, určený pro nesené secí stroje. Vhodné secí stroje vyrábí Monosem v provedení již od čtyř řádků na pevném rámu až po šest řádků na rámech Extend. Výměna pouze výsevních kotoučů změní stroj z kukuřičné na řepkovou, nebo řepnou variantu, o ostatní se postará hydraulicky ovládaný rám. A naprosto unikátní je řešení rámu v provedení 8/75 a 12/45 (počet řádků/spon). Opět vše na jednom rámu, nemusí se pracně odmontovávat, nebo přidávat secí jednotky, jde pouze o výměnu kotoučů, o zbytek se i tady postará hydraulika.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička

Tématické tagy